onze school

Wie zijn wij

De Mytylschool Prins Johan Friso is een openbare school; er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging of wat voor ander kenmerk. Iedereen die binnen onze onderwijssetting past, is welkom. We bieden onderwijs aan leerlingen waarbij de fysieke beperking voorliggend is, óf waarbij sprake is van een meervoudige beperking. Daarmee vallen we binnen het cluster 3-onderwijs. Alle kinderen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig voordat zij op school geplaatst te kunnen worden. Af en toe bieden wij ook een onderwijsplek aan leerlingen die om een andere reden verminderd belastbaar zijn.

 

Wat bieden wij

We zorgen ervoor dat de leerlingen een geïntegreerd aanbod krijgen, dat hen optimaal voorbereidt op een volwaardige plek in de maatschappij. Dit aanbod kent zowel onderwijs- als revalidatiedoelen, passend in de ontwikkeling van de leerling. We zetten daarbij ook fors in op computervaardigheden van leerlingen, zodat zij meer zelfstandigheid kunnen ontwikkelen. Door de nauwe samenwerking met UMCG Beatrixoord, zijn we in de regio hét expertisecentrum voor onderwijs, motoriek en zorg op maat voor leerlingen met functiebeperkingen en stoornissen in het motorisch functioneren.

 

Wat vinden we belangrijk?

Zelfredzaamheid. We werken toe naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de leerlingen met betrekking tot de eigen beperkingen. Dat betekent dat leerlingen bij ons leren om de regie te nemen én te kunnen dragen. Het is onze missie dat de kinderen leren om in balans te blijven door steeds meer grip te krijgen op het evenwicht tussen hun belastbaarheid en de belasting die zij ondergaan. Daarbij vinden we een positief zelfbeeld belangrijk. Wat kun je wél? We werken telkens vanuit de succesbeleving van de leerling. De inzet van begeleiding en verzorging heeft binnen deze context dus ook tot doel dat de leerling zo zelfredzaam mogelijk in de samenleving komt te staan. Om dat voor elkaar te krijgen is het bij een groot aantal leerlingen dus ook noodzaak dat de ondersteuning langzaamaan wordt afgebouwd waar mogelijk. Het afbouwen van begeleiding en verzorging maakt dat de leerling zo zelfstandig mogelijk wordt en is waar we aan werken. Op deze wijze is ondersteuning duurzaam voor de rest van het leven van het kind. Want hoe mooi is het wanneer een kind een zelfredzame rol kan hebben in het leven?