schoolplan

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2019-2023. Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. We beschrijven het onderwijs op onze school en hoe we dat verder willen ontwikkelen in de periode van 2019-2023.

Tevens beschrijven we de wijze waarop wij invulling geven aan voorschriften die de Inspectie heeft gesteld, ons personeelsbeleid en onze kwaliteitszorg. Het schoolplan wil elke belanghebbende duidelijkheid geven over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.

We hebben als team de missie en visie herijkt, onze doelen en ambities geformuleerd en de strategieën geselecteerd waarmee we onze visie in de jaren 2019 tot 2023 willen realiseren.