de medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en praat mee over het beleid van de school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR bestaat uit een evenredig aantal ouders en personeelsleden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunt u, als ouder, bijwonen. De data van de vergaderingen zijn terug te vinden in de agenda op de website. De MR is bereikbaar via mr@pjfharen.nl.