schoolondersteuningsprofielen

Wij zijn een school voor leerlingen met een functionele beperking in de leeftijd van 4-20 jaar. We bieden onderwijs, zorg en begeleiding op maat voor alle leerroutes. Voor de indeling van de leerroutes hanteren we het landelijk doelgroepenmodel; een initiatief van het LECSO om te komen tot een uniforme indeling en aanpak voor het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgetzet Speciaal Onderwijs (VSO). 

In het schoolondersteuningsprofiel staat omschreven welke basiszorg en welke extra zorg onze school kan bieden aan de leerlingen. Daarnaast staan ook onze ambities op dit vlak verwoord. Door helder te hebben wat wij wel en niet kunnen bieden op het gebied van leerlingenzorg, weten wij of we aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling kunnen voldoen.

 

schoolondersteuningsprofiel voor de SO afdelingen van de PJF locatie Emmen
schoolondersteuningsprofiel voor de SO afdelingen van de PJF locatie Haren
schoolondersteuningsprofiel voor de VSO afdelingen van de PJF locatie Emmen
schoolondersteuningsprofiel voor de VSO afdelingen van de PJF locatie Haren