stichting steunfonds PJF Haren

Zakelijke informatie Steunfonds

Naam : Stichting Steunfonds Mytylschool “Prins Johan Friso”
Vestigingsplaats: Haren.
Fiscaalnummer : 8075.66.585
Dossiernummer : 41505  ( ANBI erkenning )
Kamer van Koophandel : 41012426
Bankrelatie :  Rabo bank      nr. NL90RABO0360742793


Contact :

- via school: 050-3210485

- via secretariaat Steunfonds:  06-27005638 ; pmbulthuis@home.nl

Bestuurssamenstelling  :
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door hemzelf te bepalen aantal van tenminste drie
leden. Gestreefd wordt dat de leden afkomstig zijn uit de kring van hen die affiniteit hebben
met de taken en de activiteiten van de in de doelstelling der stichting genoemde school.

Drs. G.Woudsma , voorzitter  ( 050 3012502 )
Dhr. H.Ketelaar , penningmeester (  0599 619529 )
Dhr. P.E.F. Bulthuis, secretaris  ( 06 27005638 )


Doel :  De stichting stelt zich ten doel het verlenen van steun zowel in materiële als in
            immateriële zin aan de Mytylschool  “Prins Johan Friso “  te Haren, alsmede het
            verrichten van al hetgeen tot  het vooraanstaande behoort of daarvoor in de ruimste
            zin bevorderlijk kan zijn.

Middelen :
De middelen van de stichting bestaan uit :
•    schenkingen, erfstellingen en legaten
•    subsidies  / donaties
•    alle andere wettige middelen

Boekjaar :
Van de vermogenstoestand van de stichting en al hetgeen verder haar financiën betreft wordt boekgehouden op zodanige wijze dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december
De penningmeester maakt ieder jaar vóór één maart een rekening van zijn beheer over het afgelopen boekjaar en een schriftelijk verslag over de financiële positie van de stichting. De secretaris maakt voor genoemde datum een jaarverslag.

 

Beloningsbeleid : Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. 

Uitgeoefende activiteiten :

Middels fondsen geld verwerven voor het aanschaffen van o.a.
•    computerapparatuur, incl. individuele aanpassingen,
•    aangepast meubilair,
•    buitenspel materiaal,
•    hulpmiddelen t.b.v. de verschillende therapieën,
•    middelen voor ondersteuning  t.b.v. ambulante begeleiding van leerlingen
met beperkingen in het reguliere onderwijs,
•    als goede doel voor de organisatie van de 4-mijl in Groningen t.b.v. aangepaste
rolstoelbus

Er worden geen verstrekkingen gedaan die vanuit het Onderwijs Leerbudget kunnen worden 
bekostigd.

 

Jaaroverzicht 2022

Hier de stukken m.b.t. het fincanieel jaaroverzicht en de balans van het jaar 2022:

Balans 31 december 2022 met voorzieningen

financieel jaaroverzicht 2022 Steunfonds Mytylschool

Jaaroverzicht 2021

Hier de stukken m,b,t, het fincanieel jaaroverzicht en de balans van het jaar 2021:

Financieel overzicht 2021 

Balans 31 dec 2021 met voorzieningen 

Jaaroverzicht 2020

Hier de stukken m,b,t, het fincanieel jaaroverzicht en de balans van het jaar 2020:

Financieel overzicht 2020 

Balans 31 dec 2020  

Jaaroverzicht 2018

Hier de stukken m.b.t. het financieel jaaroverzicht en de balans van het jaar 2018:

Download Financieel overzicht 2018.pdf

Download Balans 31 dec 2018 met voorzieningen.pdf

Jaaroverzicht 2017

hier de stukken m.b.t. het financiële jaaroverzicht en de balans van 2017:

Download Financieel overzicht 2017.xlsx.pdf 

Download Balans 31 dec 2017 met voorzieningen.pdf

Jaaroverzicht 2016

Machtigingsformulier Steunfonds (download)

Steunfonds: Financieel overzicht 2016 

Steunfonds: Balans 31-12-2016 met voorzieningen